fbpx

lainaaminut.fi

Vuokraehdot

Vuokrasopimus / Ajolupa

Vuokrasopimus syntyy auton tilaustavasta riippumatta aina Lainaaminut.fi –sivuston omistajan eli Mavela Oy:n (jäljempänä “Vuokraamo”) sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen juridisen henkilön (jäljempänä ”Vuokraaja”), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa, välillä. 

Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti, olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito, vähintään yhden vuoden ajokokemus sekä Vuokraamon erikseen vuokrasopimuksessa edellyttämä ikä.

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain, jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Rajoitus ei koske vuokraajan palveluksessa olevia tai hänen ruokakuntaansa kuuluvia henkilöitä. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

Vuokraamon luovuttaessa auton vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa auton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

Vastuu autosta ja sen varusteista vuokra-aikana

2.1 Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

  • Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
  • Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
  • Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun 30e/vrk, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Vuokraaja vapautuu kuitenkin vastuusta, jos hän saattaa todennäköiseksi, ettei hän ole menetellyt huolimattomasti.

2.2 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta

Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

Vahinkotapauksissa sovellettava vuokraajan omavastuu mainitaan vuokrasopimuksessa.

2.3 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

2.4 Muut maksuvelvollisuudet

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat sakot, pysäköinti ja pysäköintivirhemaksut sekä ylikuormamaksut.

Vuokraamo voi vuokrauksen alkaessa vaatia voimassa olevan hinnaston mukaisen, kohtuullisen talletuksen tai ennakoitua vuokraa vastaavan määrän taikka avoimen luottokorttileimauksen, jonka perusteella vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut noudattaen kuitenkin ko. luottokorttiyhtiön sääntöjä.

Kun vuokraaja maksaa varausmaksun, ajoneuvo on varattu vuokraajalle. Mahdollisen peruutuksen sattuessa varausmaksua ei palauteta vuokraajalle. Vuokran loppusuoritus erääntyy kaksi viikkoa ennen vuokrauksen alkamista.

Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.

Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena auton varausvaiheessa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä tehdyn varauksen mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen. Viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta.

Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai sen sinetöintiä, hän on velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on ajettu pidempi / lyhyempi matka.

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Auto palautetaan vuokraamolle tankattuna. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

Mikäli ajoneuvo palautetaan vuokraamoon polttoainesäiliö vajaana, veloitetaan ajoneuvon tankkauksesta tankkausmaksu 20,00€ sekä polttoainekustannukset.

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 150 euron arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Ilmoitus tehdään autossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos auton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa, jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta, enintään vuokrasopimuksen suuruisen summan.

Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan.

Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan (sekä joustovaran) päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

9.1 Auton palauttaminen, myöhästymismaksut

Nouto- ja palautusaika ilmoitetaan ja sovitaan aina varauksen yhteydessä. Varauksen yhteydessä ilmoitettu nouto ja palautusaika ovat sitovia, mikäli muuta ei ole sovittu vuokraajan kanssa. Erikoistilanteissa vuokraaja on velvoitettu olemaan vuokraamoon yhteydessä välittömästi, jolloin nouto- tai palautusajan muutoksesta voidaan tilanteen niin salliessa sopia. Muutokset vaativat aina vuokraamon hyväksynnän. 

Mikäli pakua ei ole palautettu vuokra-ajan ja joustovaran loppuun mennessä eikä muuta ole sovittu, vuokraamolla on oikeus periä 20€ myöhästymismaksua jokaiselta alkavalta tunnilta. 

Lisäksi, mikäli myöhästynyt palautus vaikuttaa toisen vuokrauksen peruuntumiseen tai myöhästymiseen, on palautuksesta myöhästynyt vuokraaja velvollinen korvaamaan vuokranantajalle menetettyä varausta vastaava summa.

9.2 Auton palautuksen joustovara

Alle vuorokauden kestävissä vuokrauksissa palautuksen joustoaika on 15min. Vuorokausivuokran yhteydessä paku tulee olla palautettuna  klo 24:00 mennessä. Viikonloppuvuokrauksen yhteydessä paku tulee olla palautettuna sunnuntaina klo 15:00 mennessä tai viimeistään klo 24:00 mikäli asiasta on sovittu etukäteen.

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokraaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraajan asuinpaikan alioikeudessa, ellei vuokraaja halua nostaa kannetta vuokraamon kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Sähköisen varauksen voi peruuttaa ilman kuluja vuorokautta (24 tuntia) ennen vuokra-ajan alkua. Sopimus varauksesta on molempia osapuolia sitova. Peruuttamatta ja noutamatta jätetystä palvelusta veloitetaan vuokra-aikaa vastaava summan kokonaisuudessaan. Vahvistamalla varauksen asiakas sitoutuu näihin peruutusehtoihin. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. 

Peruutus tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti peruutuslinkkiä käyttäen, jonka vuokraaja on saanut varausvahvistuksen yhteydessä. Muutoin vuokraajan tulee olla vuokraamoon yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. 

13.1 Muutokset vuokra-ajassa

Nouto tapahtuu vuokra-ajan alkaessa, ellei noutoaikaa ole erikseen sovittu. Myöhäistetty noutoaika ei pidennä vuokra-ajan kestoa, vaan palautusaika pysyy alkuperäisen vuokra-ajan mukaisena. Mikäli vuokraaja palauttaa pakun tai muutoin päättää vuokra-ajan sovittua aikaisemmin, yritys ei ole velvollinen korvaamaan tai hyvittämään käyttämättä jätettyä vuokra-aikaa. Muutokset varausvahvistuksessa ilmoitettuihin tietoihin tulee tehdä aina puhelimitse tai sähköpostitse hyvissä ajoin, jotta yritys voi tilanteen niin salliessa joustaa vuokra-ajoissa. Muutokset vaativat aina vuokraamon hyväksynnän.

13.2 Force majeure ja poikkeustilanteet

Vuokraamolla on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin vuokraamo ei voi vaikuttaa (force majeure esim. lakko, työsulku, tulipalo, sota, viranomaisen määräys tms.) Yritys voi myös milloin hyvänsä lopettaa tai peruuttaa varauksen, mikäli on syytä epäillä että palvelua käytetään vastoin sopimusehtoja. Näistä syistä aiheutuvia vahinkoja ei korvata. 

13.3 COVID-19 

Henkilöt, joilla on todettu koronavirustartunta eikä sen parantumista ole varmistettu, eivät voi käyttää Lainaaminut.fi vuokraamon pakuja. Emme voi altistaa muita vuokraajia potentiaaliselle tartuntariskille. Heidän osaltaan vuokraamo ei veloita korvausta perutuista varatuista palveluista. Tartunta tulee todistaa terveysviranomaisen dokumentin avulla.

Lainaaminut.fi vuokraamo pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintojen muutoksista pyritään ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisimman pian. Kohdassa 13. mainittuja peruutusehtoja noudatetaan, ellei tarjouksessa tai varausvahvistuksessa ole muuta ilmoitettu. 

Helppoa

Selkeä hinnoittelu

Edullista

Pakut alkaen 7€/tunti

Luotettavaa

Asiantunteva palvelu

Paikallista

Kokkolalainen perheyritys